ارتباط با ما

آدرس دفتر:

برادران: اهواز فرهنگشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز کانکس پشت دانشکده پرستاری و مامایی

خواهران: اهواز فرهنگشهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز کانکس روبه روی صندوق رفاه

تلفن تماس مستقیم: ۰۶۱۳۳۳۵۴۱۰۰

سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۱۰۶۰۷۰۸۸

 

کلید واژه ها: کانون مهدویت آدرس دفتر